Regulamin promocji

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "Próbki za 1 grosz"

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji "Próbki za 1 gr" jest firma Anna Borowiak - Papierówka z siedziba pod adresem Przysiecka 40, 64-030 Śmigiel NIP: 6972251690

2. Promocja prowadzona jest w dniach od 11.07.2022 do 17.07.2022 do godz. 23:59.

3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.skleppapierowka.pl

4. Udział w promocji jest dobrowolny. 

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Przedmiotem promocji są próbki fornirów, materiałów tapicerskich oraz stali. Każda próbka w cenie 1 gr. 
2. Maksymalna liczba próbek na kupującego to 2 próbki z każdego poszczególnego materiału.
3. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.
4. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji. W przypadku zwrotu towaru objętego niniejszą akcją promocyjną, nastąpi przeliczenie koszyka oraz odliczenie od zwrotu kwoty wynikającej z promocji.
5. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.skleppapierowka.pl

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Anna Borowiak - Papierówka

2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.skleppapierowka.pl

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.skleppapierowka.pl